Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών και δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).και εναρμονίστηκε με τον Γενικό Κανονισμό της 25ης Μαΐου 2018.

Η προστασία των φυσικών προσώπων θα  πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αυτοματοποιημένα μέσα, όσο και στη χειροκίνητη επεξεργασία, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιέχονται η προορίζονται να περιληφθουν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Τα αρχεία η τα σύνολα των αρχείων, δεν θα πρέπει να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα:

Υποχρεωτικά

– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΣΤΗ — Ε-Mail

– Password

Προαιρετικά

 • Φωτογραφία
 • Έτος γέννησης
 • Φύλο
 • Επάγγελμα και προϋπηρεσία
 • Εκπαίδευση
 • Tηλέφωνο
 • Διεύθυνση, περιοχή
 • Βιογραφικό

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς , βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του και για τον σκοπό εξεύρεσης εργασίας.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών και forum, ο Δικτυακός μας τόπος δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες / επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους.

Επιπλέον, στην περίπτωση των « δεσμών » προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Ανήλικοι κάτω των 16 ετών που τυχόν έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο πρέπει να έχουν εγγράφως τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η INNJOBS NET, μετά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων της 25 Μαΐου 2018 , θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του (πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του καθώς και με τις επισκέψεις του, και τη δραστηριότητά του, σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων της δικής του διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπό ή σε συνδεόμενες εφαρμογές), τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της INNJOBS NET) από την επίσκεψη του χρήστη στο www.innjobs.net με σκοπό :

 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το www.innjobs.net  στους χρήστες του,
 • την εν γένει ενημέρωση κάθε  χρήστη,
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του www.innjobs.net,
 • την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, κ.λπ. ,
 • την εύρυθμη λειτουργία του www.innjobs.net,
 • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα έτσι ώστε το άτομο να μην είναι ταυτοποιήσιμο, δεν θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για να είναι πραγματικά ανώνυμα τα δεδομένα, η ανωνυμοποίηση πρέπει να είναι μη αντιστρέψιμη.
 • Ο ΓΚΠΔ προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Είναι τεχνολογικά ουδέτερος και εφαρμόζεται τόσο στην αυτοματοποιημένη όσο και στη χειροκίνητη επεξεργασία. Επίσης, δεν έχει σημασία ο τρόπος που αποθηκεύονται τα δεδομένα – σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.
 • Οι κανόνες είναι ίδιοι για τις εγκατεστημένες στην ΕΕ εταιρείες και για όσες έχουν έδρα εκτός ΕΕ (π.χ. ΗΠΑ), αλλά λειτουργούν στην ΕΕ.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα :Κάθε πληροφορία  που αφορά ταχτοποιημένο η ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο(«υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα η έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης ,σε επιγραμματικό αναγνωριστικό ταυτότητας η σε έναν η περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογικοί, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ,κοινωνική ταυτότητα του εν λογω φυσικού προσώπου .

Ειδικές κατηγορίες (ευαίσθητα) προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα που αποκαλύπτουν την φυλετική η εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα,, τις θρησκευτικές η φιλοσοφικές πεποιθήσεις η την συμμετοχή σε συνδικαλιστική δράση και οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία η δεδομένων που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου η τον γενετήσιο προσανατολισμό . Περιλαμβάνουν και δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Επεξεργασία : Κάθε πράξη η σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με η χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσων , σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση οργάνωση, η διάρθρωση, αποθήκευση, η προσαρμογή, ή η μεταβολή, ή η ανάκτηση  η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση , η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση η κάθε άλλη μορφή διάθεσης η συσχέτιση, η ο συνδυασμός, ο περιορισμός , η διαγραφή η η καταστροφή .

Αρχές επεξεργασίας :1) Σύννομη και αντικειμενική και διαφανής(να υπάρχει νόμιμη βάση) , 2)περιορισμός του σκοπού ,3)Ελαχιστοποίηση δεδομένων , 4)Ακρίβεια στοιχείων , 5)περιορισμός περιόδου αποθήκευσης , 6)Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα , 7)Λογοδοσία (είναι νομική ευθύνη και η συμμόρφωση έχει θεσμική βάση) .

Υπεύθυνος επεξεργασίας :Το φυσικό η νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή η υπηρεσία η άλλος φορέας που , μόνος η από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης η το δίκαιο κράτους μέλους , ο υπεύθυνος επεξεργασίας η τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης η το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: Το φυσικό  η το νομικό πρόσωπο , η δημόσια αρχή η υπηρεσία η άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας .

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα :Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία η παράνομη καταστροφή , απώλεια , μεταβολή άνευ αδείας κοινολόγησης η πρόσβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκευτήκαν η υποβλήθηκαν κατ άλλο τρόπο σε επεξεργασία .

Παραβίαση εμπιστευτικότητας: Μη εγκεκριμένη η ακούσια αποκάλυψη η πρόσβαση.

Παραβίαση διαθεσιμότητας :Ακούσια η μη εγκεκριμένη απώλεια πρόσβασης η καταστροφή .

Παραβίαση ακεραιότητας :Μη εγκεκριμένη η ακούσια αλλοίωση.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη σας .

ΓΙΑ ΤΗΝ INNJOBS NET