• Ικανότητας Επίλυσης Προβλημάτων

  Το Τεστ Ικανότητας Επίλυσης Προβλημάτων (30 ερωτήσεις), αποτελεί ένα εργαλείο διάγνωσης της αφαιρετικής και κριτικής ικανότητας. Σκοπός του τεστ είναι να διακρίνει τον βαθμό στον οποίο ο ερωτώμενος έχει ανεπτυγμένη την ικανότητα να υπολογίζει, να μετρά, να ελέγχει, να διακρίνει σχέσεις, αναλογίες και να χρησιμοποιεί επαγωγικούς και παραγωγικούς συλλογισμούς προκειμένου να καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με υπονοούμενες και έμμεσες διασυνδέσεις μεταξύ αφηρημένων εννοιών, λέξεων, γραμμάτων, αριθμών και σχημάτων. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης του τεστ, κάτι που σημαίνει ότι καλείστε να το συμπληρώσετε με την απαραίτητη προσοχή και συγκέντρωση.

  Τιμή
  20,00
  Τιμή Μέλους
  16,00
 • Γλωσσικής ικανότητας

  Το Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας (37 ερωτήσεις), αποτελεί ένα εργαλείο διάγνωσης της γλωσσικής ικανότητας. Σκοπός του τεστ είναι να διακρίνει τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος έχει ανεπτυγμένη την ικανότητα να ελέγχει, να παράγει, να ανακαλεί, να συμπληρώνει, να κατανοεί και να επεξεργάζεται λέξεις. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης του τεστ, κάτι που σημαίνει ότι καλείστε να το συμπληρώσετε με την απαραίτητη προσοχή και συγκέντρωση.

  Τιμή
  20,00
  Τιμή Μέλους
  16,00
 • Πρακτικής Αριθμητικής

  Το Τεστ Πρακτικής Αριθμητικής (10 ερωτήσεις) αποτελεί ένα εργαλείο διάγνωσης της αριθμητικής ικανότητας. Σκοπός του τεστ είναι η εκτίμηση του βαθμού στον οποίο ο χρήστης διαθέτει την αριθμητική αντίληψη, τον αριθμητικό έλεγχο, την ικανότητα γρήγορου υπολογισμού και εκτέλεσης πράξεων και άλλες συναφείς ικανότητες. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης του τεστ, κάτι που σημαίνει ότι καλείστε να το συμπληρώσετε με την απαραίτητη προσοχή και συγκέντρωση.

  Τιμή
  20,00
  Τιμή Μέλους
  16,00
 • Αξιών

  Το Τεστ Επαγγελματικών Αξιών (32 ερωτήσεις) αποτελεί ένα μέσο διάγνωσης των επαγγελματικών σας αξιών. Περιλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται σε προτιμήσεις και συνήθειες σχετικά με την επαγγελματική σας ζωή, το εργασιακό σας περιβάλλον και την εργασιακή σας συμπεριφορά. Με τον τρόπο θα αξιολογηθείτε ως προς διαφορετικές επαγγελματικές αξίες. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης του τεστ, κάτι που σημαίνει ότι καλείστε να το συμπληρώσετε με την απαραίτητη προσοχή και συγκέντρωση.

  Τιμή
  20,00
  Τιμή Μέλους
  16,00
 • Προσωπικότητας

  Το Τεστ Προσωπικότητας (24 ερωτήσεις) έχει κατασκευαστεί με άξονα την θεωρία των 5 μεγάλων παραγόντων (Ανοικτότητα, Ευσυνειδησία, Εξωστρέφεια, Ευαρέστηση, Νευρωτισμός) και προσπαθεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει διαστάσεις, πτυχές και συμπεριφορές που συνδέονται με αυτούς τους παράγοντες. Οι διαστάσεις που αξιολογεί το παρόν εργαλείο είναι επικεντρωμένες στο επαγγελματικό πλαίσιο, με την έννοια ότι μέσω αυτού γίνεται μια προσπάθεια διάγνωσης χαρακτηριστικών, τα οποία ενδεχομένως να επηρεάζουν και να ρυθμίζουν την ικανότητα προσαρμογής, την παραγωγικότητα, την επαγγελματική πρόοδο κ.ο.κ. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης του τεστ, κάτι που σημαίνει ότι καλείστε να το συμπληρώσετε με την απαραίτητη προσοχή και συγκέντρωση.

  Τιμή
  20,00
  Τιμή Μέλους
  16,00
 • Σημείωση :
  Τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σύμπραξη INN JOBS - ΑΠΟΨΗ ΑΕ για το σκοπό της αποτελεσματικότερης σύζευξης, καθώς και για να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) για τις προβλεπόμενες έρευνες και αξιολογήσεις της εγκυρότητας & της αξιοπιστίας των εργαλείων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.